โทรหา เรา @

+65 6589 8877
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9am ถึง 6pm (GMT+08:00)

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากกับการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และเมื่อเราได้รับข้อมูล, ครอบครอง, ทำการจัดเก็บ, เปิดเผย, เปลี่ยนย้าย และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เฉพาะในกรณีดังที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องของความไว้วางใจและ ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเรา. เราจึงจะใช้เพียงแค่ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น. เราจะทำการเก็บบันทึกเพียงแค่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ.

เราจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามแต่ที่วัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้นๆ ได้ถูกกำหนดไว้.

คุณสามารถเข้าดูแพลตฟอร์ม (ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน) และค้นหาข้อมูลร้านอาหารต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว ในระหว่างที่คุณเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนั้น คุณจะยังคงใช้งานในนามบุคคลนิรนามและเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ยกเว้นแต่ทางลูกค้ามีบัญชีการใช้งานและทำการเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

Oredy ห้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2555.

หากคุณต้องการออกความเห็น, ข้อเสนอแนะหรือติชมใดๆ สามารถติดต่อเราได้ (หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มรองข้อมูลส่วนตัว) ได้ที่ อีเมล enquiry@oredy.com.

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณได้ทำการสมัครใช้งานกับ Oredy รือได้ทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลของคุณที่เราต้องการคือ:

คุณจะต้องทำการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเรา หรือทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าแพลตฟอร์มเท่านั้น, โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ผิดพลาดและคุณจะต้องทำการอัพเดตเสมอและแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง (ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง). เรามีสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนจากคุณเพิ่มเติมได้.

ทางบริษัทฯ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่คุณเต็มใจส่งข้อมูลให้กับเรา. หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือร้องขอให้มีการยกเลิกความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วนั้น, ทางเราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้. คุณสามารถที่จะเข้าไปทำการแจ้งข้อมูลกับเราได้ตลอดเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง.

หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลภายนอกแก่เรา เราจะพิจารณาว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้นแล้วที่จะทำการให้หรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้นให้กับเรา

หากคุณทำการสมัครใช้งานกับ Oredy ่านทางโซเซียลมีเดีย หรือทำการเชื่อมบัญชีการใช้งานของ Oredy ับบัญชีโซเซียลมีเดียของคุณหรือใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆ ของ Oredy,เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณยินยอมให้กับโซเซียลมีเดียนั้นๆ ทั้งนี้จะเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการและเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลของคุณตามรูปแบบและนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ Oredy

การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ทำการเก็บไว้อาจจะถูกนำมาใช้งาน, หรือแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบ (รวมไปถึงบริษัทต่างๆ, ผู้ให้บริการอื่นๆ, และผู้ขายรายอื่น), ตามจุดประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

ทาง Oredy าจจะทำการให้ข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ ตามที่ได้ระบุจุดประสงค์ไว้ด้านบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อทำให้การดำเนินการใดๆ จากลูกค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์, ทำการจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานของคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดี, ตลอดจนทำการตลาดและปฏิบัติตามกฎหมายหรือความต้องการหรือคำร้องที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบ ที่เห็นเป็นสิ่งจำเป็นของทาง Oredy นการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลอื่นที่กล่าวมา, เรามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทางร้านค้าที่เกี่ยวข้องและบริษัทลูก ทำการเก็บรักษาข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง, การจัดเก็บ, การนำไปใช้, การเปิดเผยใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต, หรือความเสี่ยงด้านอื่นที่ใกล้เคียงกับที่กล่าวไปนี้ และเราต้องการเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อทำตามจุดประสงค์ที่กล่าวไปด้านบนเท่านั้น

ในการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทลูกของเราที่อยู่ในต่างประเทศ, ทาง Oredy ด้ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวตรงตามมาตรฐานหรือมีมาตรฐานที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตราฐานของ PDPA .

Oredy ม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าต่อทางบุคคลภายนอกแต่อย่างใด.

การเพิกถอนความยินยอม

คุณอาจจะมีข้อโต้แย้งจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ สำหรับจุดประสงค์ต่างๆ และข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ คุณสามารถติดต่อกับเราผ่านทางอีเมล enquiry@oredy.com

เราขอแจ้งว่า ในกรณีที่คุณมีข้อโต้แย้งจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ สำหรับจุดประสงค์ต่างๆ และข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว , เราอาจจะไม่สามารถทำการให้บริการต่อคุณได้หรือให้บริการตามสัญญาการให้บริการที่เราให้ไว้กับคุณ. ทางเรามีสิทธิตามกฎหมายและขอสงวนสิทธิการให้การเยียวยาได้ในกรณีนี้.

การอัพเดตข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวได้ทุกเวลา ในขณะที่เข้าใช้งานในแพลตฟอร์มของ Oredy ากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้งานกับเรา, คุณสามารถจะทำได้เช่นกันโดยติดต่อเราที่อีเมล enquiry@oredy.com.

เราจะทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณกับทางบุคคลภายนอกและบริษัทลูกที่เราเคยให้ข้อมูลของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้.

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการมี่จะเรียกดูข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ได้นำข้อมูลของคุณมาใช้หรือได้เปิดเผยโดย Oredy นช่วงปีที่ผ่านมา, กรุณาติดต่อไปที่อีเมลที่ได้ให้ไว้ด้านล่าง เราขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการด้านเอกสาร ในการดึงข้อมูลส่วนตัวของคุณในอดีตตามความเหมาะสม

หากคุณมีบัญชีการใช้งานกับ Oredy,คุณสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อโดยการเข้าสู่ระบบบนหน้าแพลตฟอร์ม ในหน้านี้คุณจะสามารถเรียกดูรายละเอียดของการสั่งซื้อในอดีตได้ คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านที่ให้ไว้กับ Oredy และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นความลับ และไม่แจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตทราบ ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบความผิดของผู้ใช้ชื่อและรหัสผ่านหรือรายละเอียดในการสั่งที่ผิดประเภท ยกเว้นเฉพาะที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเท่านั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

Oredy ห้ความสำคัญเป็นเป็นอย่างมากที่จะรักษาข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย เราทำการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยการ:

หากคุณคิดว่ามีการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวจากทาง Oredy รุณาติดต่อเราที่ที่อยู่อีเมลของเรา enquiry@oredy.com.

รหัสผ่านเป็นส่วนสำคัญในการเข้าบัญชีของคุณ กรุณาใช้เลข, ตัวอักษร และอักษรพิเศษเฉพาะตัวของคุณ, และกรุณาอย่างแบ่งปันข้อมูลรหัสผ่านของ Oredy ห้ผู้อื่น หากคุณทำการบอกรหัสผ่านให้กับผู้อื่น, คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบทุกการกระทำและผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อของคุณ หากคุณไม่สามารถเก็บรหัสเอาไว้ได้, คุณอาจจะต้องสูญเสียการควบคุมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ให้ไว้กับทาง Oredy ุณอาจจะมีความผูกพันทางกฎหมาย เนื่องจากการกระทำใดๆ ก็ตามภายใต้ชื่อของคุณ ดังนั้น หากรหัสผ่านของคุณตกอยู่ในอันตรายไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือหากคุณมีหลักฐานที่จะเชื่อได้ว่ารหัสผ่านมีความไม่ปลอดภัย, ขอให้คุณติดต่อทางเราและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที กรุณาทำการออกจากระบบในทุกครั้งที่หลังจากใช้งานและทำการปิดเบราซ์เซอร์หากมีการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น.

ผู้เยาว์

ทาง Oredy ะไม่ทำการขายสินค้าให้กับผู้เยาว์ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์, คุณจะสามารถเข้าใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ปกครองดำเนินการให้

การจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์

Oredy รือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต อาจจะใช้คุกกี้, web beacons และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้น, รวดเร็วยิ่งขึ้น, ปลอดภัยและทำการปรับแต่งรูปแบบต่างๆ เมื่อคุณเข้าใช้งานการให้บริการต่างๆ ที่อยู่บนหน้าแพลตฟอร์ม.

เมื่อคุณเข้ามาที่หน้าของ Oredy ซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะทำการบันทึกข้อมูลที่คุณค้นหาโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ข้อมูลที่ว่านี้ประกอบด้วย:

ข้อมูลนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์และประเมินเพื่อให้ทางเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงทั้งการให้บริการและสินค้าที่เรามี.

คุกกี้นั้นคือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ทำขึ้นมาในรูปแบบของตัวหนังสือและตัวเลข) ที่จะถูกวางอยู่ในความจำของตัวค้นหาหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือทำการเรียกดูข้อความ. คุ๊กกี้จะทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ที่คุณใช้เชื่อมต่อหรือการค้นหาที่คุณเคยต้องการและช่วยให้เราสามารถทราบถึงรูปแบบความสนใจที่คุณชอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น, และช่วยทำให้การให้บริการและแพลตฟอร์มของเราใช้งานง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย.

Web beacons คือ รูปภาพกราฟฟิกขนาดเล็กที่สามารถใส่ลงไปในแพลตฟอร์มได้. สิ่งนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้งานที่ได้เข้ามาดูในเพจต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น.

ไม่มี SPAM, SPYWARE หรือ ไวรัส

Spam, spyware หรือไวรัส จะไม่สามารถอยู่บนหน้าแพลตฟอร์มของเราได้. คุณสามารถกำหนดรูปแบบการสื่อสารกับเรา และบอกความต้องการของคุณ เพื่อเราจะได้ทำการติดต่อคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ. คุณไม่ได้รับใบอนุญาตหรืออื่นใดให้สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ (หรือแม้แต่ผู้ใช้งานที่เคยซื้อสินค้าจากคุณ) ผ่านทางการส่งจดหมาย (ไม่วาจะเป็นอีเมลหรือจดหมาย) โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า. คุณไม่ควรที่จะส่งข้อความใดๆ ที่มี Spam, spyware หรือ ไวรัสผ่านทางแพลตฟอร์ม. หากคุณต้องการที่จะแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่ต้องสงสัย กรุณาติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ให้ไว้ด้านล่าง.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัย

Oredy ะทำการตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านนโยบายความปลอดภัย เรามีสิทธิในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความปลอดภัยได้ทุกเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายใดๆ เกิดขึ้น จะถูกแจ้งไว้ที่หน้าแพลตฟอร์มเช่นกัน

สิทธิของ Oredy

คุณรับทราบและเห็นด้วยที่จะให้ทาง Oredy ำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย, หลักเกณฑ์, ภาษี, ผู้บังคับใช้ทางกฎหมาย หรือผู้มีอำนาจใดๆ หรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง, หากทาง Oredy ีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะดำเนินงาน, หรือทำตามคำร้องขอหรือสิ่งที่จัดเตรียมไว้ให้เสร็จสิ้น, ไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือจำเป็น, เพื่อเป็นการให้ความร่วมตามคำสั่ง, การสืบสวน และ/หรือ คำร้องของของแต่ละฝ่าย. ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้บังคับกับท่าน สูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณตกลงที่จะไม่กระทำการ และ/ หรือ ขอสละสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ต่อทาง Oredy นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในเหตุการณ์นี้

ติดต่อทาง Oredy

ในกรณีที่คุณต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้งานกับเรา ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนตัว, เปลี่ยนแปลงการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว, มีข้อสงสัยใดๆ, มีคำเสนอแนะ หรือติชม, หรือขอความช่วยเหลือใดๆ ทางเทคนิคหรือปัญหาของคุกกี้, กรุณาติดต่อเรา (และสามารถติดต่อพนักงานดูแลความปลอดภัยของเรา) ได้ที่ enquiry@oredy.com.