โทรหา เรา @

+65 6589 8877
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9am ถึง 6pm (GMT+08:00)

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.oredy.com เว็บไซต์และ / หรือ: OREDY mobile app เว็บไซต์และแอปนี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย: Singapore Dining Butler Pte Ltd โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียด ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ใช้บังคับกับการใช้และการเข้าใช้แพลตฟอร์มของคุณ (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และการใช้บริการ เมื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มและ / หรือใช้บริการนี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โปรดอย่าเข้าถึงและ / หรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนี้

การเข้าถึงและใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันและ/หรือให้ความปลอดภัย ของพื้นที่แพลตฟอร์ม และ/หรือ เพื่อการใช้งานการให้บริการที่จำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีการใช้งานกับบริษัทฯเท่านั้น คุณอาจจะไม่ได้รับหรือพยายามที่จะได้รับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของแพลตฟอร์มและ/หรือส่วนของการให้บริการนี้, หรือส่วนของข้อมูลที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย, ไม่ว่าโดยจากวิธีการใดๆ ทางบริษัทฯ มิได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น สำหรับการใช้งานดังกล่าว การละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวนี้ อาจจะก่อให้เกิดการละเมิดพระราชบัญญัติที่ผิดต่อคอมพิวเตอร์ (วรรคที่ 50A) ของประเทศสิงคโปร์

ในการณีที่คุณอายุตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ : คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย การยอมรับในข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวและยินยอมของพวกเขาที่จะรับผิดชอบต่อ : (1) การกระทำของคุณ (2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการหรือการซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม และ (3) การยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งาน ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คุณจะต้องหยุดการใช้งาน/ การเข้าถึงใดๆในแพลตฟอร์มนี้และการใช้บริการที่มีทั้งหมด

1. คำจำกัดความ และ การแปลความหมาย

หากมิได้มีการระบุให้เป็นอย่างอื่น คำจำกัดความและการจัดหาคำแปลที่ได้จัดทำขึ้นในรายละเอียดที่ 1 จะถูกนำมาใช้กับข้อกำหนดของการใช้งาน

2. การเข้าใช้งานโดยทั่วไปของการให้บริการต่างๆ และ/ หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม
2.1
2.1 คำแนะนำในการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือการให้บริการ: ลูกค้าตกลงที่จะปฎิบัติตามคำแนะนำ, คำเตือน, กฎในการปฎิบัติงานและนโยบายและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการเข้าใช้งานโดยทั่วไปของการให้บริการต่างๆ และ/ หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมทั้งการแก้ไขใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ที่ถูกแจ้งมาจากทางบริษัทฯเป็นระยะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคำแนะนำ, คำเตือน, กฎในการปฎิบัติงานและนโยบายและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการเข้าใช้งานโดยทั่วไปได้ตลอดเวลา และทางลูกค้าจะต้องตระหนักว่าจะต้องผูกพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสำหรับสิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้น ที่ได้ทำการแจ้งไว้ให้รับทราบในแพลตฟอร์ม.
2.2
2.2 ขอบเขตของกิจกรรม : ลูกค้าตกลงและรับรองว่าจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ :
 1. กระทำการปลอมเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลที่ผิดหรือการแสดงตนเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นใด;
 2. ใช้งานแพลตฟอร์มหรือการให้การบริการในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย;
 3. พยายามที่จะเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแทรกแซงหรือทำให้เกิดความยุ่งยากของระบบคอมพิวเตอร์อื่นใด หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ;
 4. ลงข้อความ, โปรโมทหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องห้ามต่างๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ;
 5. ทำการแทรกแซงการใช้งานหรือความบันเทิงของบุคคลอื่นของแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ;
 6. ใช้หรืออัพโหลด ซอฟท์แวร์หรือข้อมูลเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย, หรือสิ่งใดๆ ที่คุณเห็นว่าน่าสงสัยที่จะมีไวรัส, ส่วนประกอบที่จะทำความเสียหาย, โปรแกรมประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตราย ที่อาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเกิดความบกพร่องหรือก่อให้เกิดความวิบัติหรือเสียหายหรือแทรกแซงการปฏิบัติงานต่อคอมพิวเตอร์หรือมือถือของลูกค้าท่านอื่นหรือต่อแพลตฟอร์มและการให้บริการเอง; และ
 7. ใช้งานแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ มากกว่าที่นโยบายการใช้งานแจ้งไว้ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์, หรือมาตรฐานของระบบอินเตอร์เนตและเกินกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้.
2.3
2.3 ความพร้อมในการใช้งานของแพลตฟอร์มและการให้บริการ: บริษัทฯ อาจจะทำการอัพเกรด, ปรัปปรุง, ยกเลิกชั่วคราว หรือไม่ทำการใช้ต่อหรือยกเลิก ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งล่วงหน้า อาจจะหมายถึงบางส่วนหรือทั้งหมด, ทั้งแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการอัพเกรด, การปรับแต่ง, การระงับหรือการยกเลิก ที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนใดๆ ของการให้บริการ
2.4
2.4 มีสิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน, ในการตรวจสอบเนื้อหา: เรามีสิทธิ แต่ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันต่อ :
 1. ตรวจสอบ, คัดสรร หรือควบคุมกิจกรรมต่างๆ, เนื้อหา หรือข้อมูลบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ การให้บริการที่มี. ทางบริษัทฯ สามารถทำการสอบสวนการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีและสามารถกระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นไปตามความเหมาะสม ภายใต้ดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัทฯ;
 2. ป้องกันและจำกัดการเข้าถึงของลูกค้าที่มีต่อแพลตฟอร์มและ/หรือการให้บริการของบริษัทฯ;
 3. รายงานหากมีการกระทำใดที่น่าสงสัย ที่อาจจะนำไปสู่การละเมิดกฎหมาย, พระราชบัญญัติหรือกฏระเบียบที่มีต่อเจ้าหน้าที่และที่มีต่อผู้ที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ; และ/หรือ
 4. ร้องขอข้อมูลจากทางลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานการให้บริการและ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ตามและเพื่อการใช้สิทธิภายใต้วรรคนี้ หากลูกค้าปฏิเสธที่จะเปิดเผยความลับของข้อมูล และ/หรือข้อมูลสถิติ หรือหากลูกค้าจัดหา หรือหากทางบริษัทฯ มีหลักฐานเพียงพอที่จะสงสัยว่าลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ทำให้คลาดเคลื่อน หรือปลอมแปลงข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลสถิติตัวเลขต่างๆ.
2.5
2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว: การใช้งานของลูกค้าในการใช้บริการ และ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์มนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้กำหนดไว้ที่ www.oredy.com/th/privacy_policy
2.6
2.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล: การทำการซื้อสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย โดยระบุไว้ใน www.oredy.com/th/delivery_policy . ในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรกำนัล , ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลถูกกำหนดไว้ที่ www.oredy.com/th/delivery_policy จะบังคับใช้
2.7
2.7 ข้อกำหนดเพิ่มเติม : นอกจากข้อกำหนดของการใช้งาน, การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงของข้อมูลเนื้อหาและการให้บริการ, ที่มีความครอบคลุมมากขึ้นหรือปรับปรุงรุ่นของข้อมูลเนื้อหาโดยทางบริษัทฯ หรือผู้รับเหมาที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ, ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่จะถูกนำมาบังคับใช้ร่วมกัน
3. การใช้การให้บริการต่างๆ
3.1
3.1 การใช้งานของหัวข้อนี้: ไม่เฉพาะแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานเท่านั้น, ข้อบัญญัติในหัวข้อที่ 3 นี้ คือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะต้องนำมาควบคุมการใช้บริการของทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน
3.2
3.2 ข้อจำกัด : ข้อจำกัดในการใช้บริการนั้นมีไว้เฉพาะลูกค้าที่มีสิทธิเท่านั้น ซึ่งมีอายุทางกฏหมายกำหนดและผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย ที่จะสามารถเข้าร่วมและทำสัญญาภายใต้กฎหมาย ลูกค้าที่กระทำการล่วงละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกอบมาด้วยนี้แล้ว และลูกค้าที่ถูกยกเลิกหรือระงับการใช้งานตามข้อกำหนดการใช้บริการ อาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติผ่านตามหัวข้อ 3.2 ก็ตาม
3.3
3.3 ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป : คุณตกลงที่จะ:
 1. เข้าใช้งาน และ/หรือ ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น และประพฤติตามกฎหมายตลอดเวลา และยินยอมที่จะกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการนี้อย่างสุจริต ; และ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือข้อมูลสถิติใดๆ ที่ได้ทำการแจ้งไว้หรือปรากฎอยู่ในแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆนั้น มีความถูกต้องและ ทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในข้อความดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
3.4
3.4 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ : ทางบริษัทฯมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลของคำอธิบายของสินค้ามีความถูกต้องสมบูรณ์, แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า คำอธิบายนั้นๆ มีความถูกต้อง, ทันสมัยหรือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลย
3.5
3.5 ราคาของของสินค้า : รายการราคาต่างๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับภาษี, หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น. เราขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งล่วงหน้า.
3.6
3.6 ผู้ค้าบุคคลภายนอก : ทางลูกค้ารับทราบว่ามีบุคคลภายนอก นอกเหนือจากทาง Oredy ที่ทำการจำหน่ายสินค้าอยู่บนหน้าแพลตฟอร์ม. สินค้าที่มีทั้งจากทาง Oredy รือจากร้านค้าอื่นๆ จะถูกระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้าหน้าเว็บไซต์. เพื่อมิให้เป็นการเข้าใจเป็นอย่างอื่น, ข้อตกลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้าอื่นๆ กับทางลูกค้า จะเป็นการทำข้อตกลงโดยตรงและเฉพาะเจาะจงระหว่างร้านค้าอื่นๆ และลูกค้าเท่านั้น
4. ลูกค้าที่มีบัญชีการใช้งานกับ OREDY
4.1
4.1 ชื่อผู้ใช้งาน/ รหัสผ่าน : เพื่อการให้บริการบนแพลตฟอร์ม ทางบริษัทฯ อาจจะร้องขอให้มีการสร้างบัญชีการใช้งานกับบริษัทฯ หรือร้องขอให้ทางลูกค้าแจ้งข้อมูลส่วนตัว หากคุณต้องการที่จะมีบัญชีการใช้งานกับบริษัทฯ, ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจะต้องมีลักษณะดังนี้ : (1) ถูกกำหนดและออกให้กับลูกค้าโดยบริษัท; หรือ (2) กำหนดโดยลูกค้าและทางบริษัทฯ เป็นผู้ทำการยอมรับ โดยผ่านดุลยพินิจของทางบริษัทเท่านั้น ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับการใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ สามารถร้องขอให้ลูกค้าทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวขณะใดก็ได้ หรือทำการระงับการใช้งานของชื่อผู้ใช้ และ/หรือ รหัสผ่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุหรือทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเป็นเหตุให้ลูกค้า หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องขอให้ระงับการใช้งานดังกล่าว ลูกค้ายินดีที่จะทำการเปลี่ยน รหัสผ่านเป็นประจำและเก็บรักษาทั้งชื่อที่ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และเป็นผู้รับผิดชอบในความปลอดภัยของบัญชีการใช้งานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปิดข้อมูลใดๆ หรือการใช้ชื่อผู้ใช้งาน/ หรือรหัสผ่าน (ไม่ว่าการใช้งานนั้นๆ จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม) ลูกค้าต้องทำการแจ้งทางบริษัทฯ ในทันที หากพบหรือสงสัยว่าชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือ รหัสผ่านนั้นไม่ปลอดภัย หรือหากพบว่ามีการนำชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือ รหัสผ่าน ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะอัพเดตข้อมูลใดๆ ก็ตาม.
4.2
4.2 การอ้างถึงการใช้งาน/ เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ : ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงการใช้บริการ และ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์มและข้อมูลต่างๆ, ข้อมูลทางสถิติ หรือการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จะถือว่าเป็นการใช้งานโดยตัวลูกค้าเอง ตามกรณีดังต่อไปนี้:
 1. การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้บริการโดยตัวลูกค้าเอง
 2. ข้อมูล, ข้อมูลทางสถิติหรือการสื่อสารใดๆ ที่ได้แจ้งไว้, ถูกส่งผ่าน และถูกทำการแสดงโดยตัวลูกค้าเอง

ลูกค้าตกลงที่จะเข้าผูกพันกับการเข้าถึงการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ การใช้การให้บริการใดๆ (ไม่ว่าการใช้งานนั้นๆ จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือไม่ก็ตาม) และลูกค้าตกลงว่าทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิบัติตาม (แต่ไม่ได้ถูกบังคับ), เพื่อดำเนินการอ้างอิงหรือถือว่าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่มีแต่เพียงผู้เดียว เหมือนดังเช่นการกระทำนั้นๆ ถูกส่งผ่านมาจากตัวลูกค้าเอง ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าจะต้องผูกพันและต้องทำการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการรับการให้บริการใดๆ และ/หรือ หรือการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่เกิดมาจากชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของลูกค้าผู้นั้น.

5. ทรัพย์สินทางปัญญา
5.1
5.1 ความเป็นเจ้าของ : ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อแพลตฟอร์มและข้อมูลเนื้อหาใดๆ ก็ตามนั้นถือเป็นว่ามีเจ้าของ, มีใบอนุญาต, และถูกควบคุมโดยบริษัทฯ, หรือเจ้าของใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้
5.2
5.2 ข้อห้ามในการใช้ : ห้ามกระทำการผลิต, การทำวิศวกรรมย้อนรอย, ทำการดีคอมไพล์, ทำการดิสแอสเซมเบิล, แยกส่วน, ปรับเปลี่ยน, จัดจำหน่าย, นำออกมาขายเอง, แสดง, ทำการถ่ายทอด, ไฮเปอร์ลิ้งค์, ทำเลียนแบบ, ใส่ร้าย, เปลี่ยนถ่ายหรือถ่ายโอน โดยการกระทำหรือวิธีการใดๆข้างต้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์ม, หรือทำการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในระบบหรือทำการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์, ระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตในสิ่งที่เขียนไว้เข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิดังกล่าว เนื่องมาจากข้อ 5.3 การอนุญาตนั้นจะเป็นการอนุญาตให้กระทำการดาวน์โหลด, สั่งพิมพ์ หรือใช้ข้อมูลเนื้อหา สำหรับใช้ส่วนตัวและไม่ใช้ในเชิงการค้าเท่านั้น, โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาและทางบริษัทฯ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และมีสิทธิในการเป็นเจ้าของที่มีต่อข้อมูลเนื้อหาดังกล่าว
5.3
5.3 เครื่องหมายการค้า : เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก. ไม่มีส่วนใดของแพลตฟอร์มหรือข้อกำหนดในการใช้งานนี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการอนุญาต, หรือมีนัยสำคัญ, เป็นกฎหมายปิดปาก, หรืออื่นใด, ใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้งานใดๆ (รวมทั้ง meta tag หรือ ฮอตลิ้งที่อยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ) เครื่องหมายทางการค้าใดๆ ที่ได้แสดงไว้ที่หน้าของการให้บริการ, ทั้งนี้ จะไม่สามารถกระทำการตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ หากไม่มีการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม.
6. ข้อจำกัดของการรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของบริษัท
6.1
6.1 ไม่มีการดำเนินการแทนและการรับประกัน: การให้บริการ, รวมทั้งแพลตฟอร์มและข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ที่จัดให้มี “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” ข้อมูลทางสถิติ และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆทั้งหมด ประกอบอยู่ในแพลตฟอร์ม, การให้บริการหรือข้อมูลเนื้อหาต่างๆ นั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น มิได้เป็นการดำเนินการแทนหรือรับประกันข้อมูลดังกล่าว, แจ้งเป็นนัย, แจ้งโดยชัดเจนหรือจัดตั้ง, รวมไปถึงรับประกันว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรของทางบุคคลภายนอก, ชื่อ, ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจของคุณภาพสินค้าและความเหมาะสมของวัตุประสงค์, ซึ่งได้ให้ไว้พร้อมกับแพลตฟอร์ม, การให้บริการหรือข้อมูลเนื้อหาต่างๆ โดยไม่มีความลำเอียงต่อหลักเกณฑ์ทั่วไปของข้อความที่กล่าวมาแล้ว, ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันสิ่งต่อไปนี้:
 1. ความถูกต้องแม่นยำ, ความทันต่อเวลา, ความพียงพอ, มูลค่าทางการค้า หรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลสถิติ และ/หรือข้อมูลทั่วไปทั้งหมด ซึ่งประกอบอยู่ในแพลตฟอร์ม, การให้บริการหรือข้อมูลเนื้อหาต่างๆ;
 2. ไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์ม, การให้บริการหรือเนื้อหาต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นนั้นมีความต่อเนื่อง, ปลอดภัย หรือปราศจากความผิดพลาดหรือละเว้น, หรือข้อความที่ไม่สมบูรณ์นั้นจะได้รับการแก้ไข;
 3. ไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์ม, การให้บริการหรือข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ปราศจากไวรัสหรือโค้ดสิ่งที่มุ่งร้ายชนิดอื่น, โค้ดที่ใช้ในการทำลายหรือเสียหาย, โปรแกรมเอเย่นต์ หรือมาโคร; และ
 4. ไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนมาจากลูกค้าหรือจากลูกค้าไปที่แพลตฟอร์มหรือการให้บริการ, และลูกค้ายอมรับความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือรับมาจากบุคคลภายนอกผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติในการใช้การให้บริการหรือแพลตฟอร์ม และ/หรือ ถูกเปิดเผยโดยบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบุคคลภายนอก ซึ่งอ้างว่าเป็นคุณหรือกระทำการภายใต้อำนาจของคุณ การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเตอร์เนตและอีเมลอาจจะทำให้เกิดความขัดข้อง, ขาดการติดต่อ, ความล่าช้าในการส่ง เนื่องจากปริมาณการใช้งานของอินเตอร์เนต หรือข้อมูลในการส่งต่อที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากธรรมชาติการใช้งานของอินเตอร์เนต.
6.2
6.2 การยกเว้นความรับผิดชอบ: การชดใช้สินไหมของ Oredy ั้นจะไม่รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมของสิ่งต่อไปนี้ (โดยไม่ดูรูปแบบของการกระทำ):
 1. การเข้าถึง, การใช้งาน และ/หรือความบกพร่องของการใช้แพลตฟอร์มหรือการให้บริการ;
 2. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์ม และ/หรือ การให้บริการต่างๆ คุณไม่ควรที่จะกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลทางสถิติและข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบในเนื้อหานั้นๆ;
 3. ระบบ, เซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือการเชื่อมต่อที่ล้มเหลว,ผิดพลาด, การละเว้น, การขัดจังหวะ, ความล่าช้าของการส่งต่อข้อมูล, ไวรัสในคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งที่มุ่งร้ายชนิดอื่น, โค้ดที่ใช้ในการทำลายหรือเสียหาย, โปรแกรม ตัวแทน, หรือมาโครของระบบเองก็ดี; และ
 4. การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม, ถึงแม้ว่าจะมาจากการแนะนำของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือพนักงาน, หรือมิฉะนั้นอาจจะทำการคาดการณ์ , ความเป็นไปได้ของของที่เหมือนกัน.
6.3
6.3 ความเสี่ยงของลูกค้า: ความเสี่ยงในการเข้าใจผิด, ความผิดพลาด, ค่าเสียหาย, ค่าใช้จ่ายและความเสียหาย ที่เกิดมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มนั้นเป็นสิ่งที่ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทางบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
7. ไฮเปอร์ลิ้งค์, การแจ้งเตือนและการโฆษณา
7.1
7.1 ไฮเปอร์ลิ้งค์: เพื่อความสะดวกของลูกค้า เราอาจจะทำการใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ไปที่เว็บไซต์อื่นหรือเนื้อหาอื่นๆ บนอินเตอร์เนตที่ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือมีการดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก. เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ และเราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด, การละเลย, ความล่าช้า, การทำให้เสียชื่อเสียง, การกล่าวโจมดี, การพูดให้ร้าย, การหลอกลวง, ถ้อยคำหยาบคาย, โป๊เปลือย, การลบหลู่, ความผิดพลาด หรือสื่อใดๆ ที่น่ารังเกียจที่มีอยู่ในเนื้อหา, หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าถึง, ลิ้งค์ในเว็บไซต์ใดๆ. ไฮเปอร์ลิ้งค์ที่มีอยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ หรือเนื้อหานั้นๆ ไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตหรือยืนยันถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหา และลูกค้าตกลงว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานลิ้งค์ดังหล่าวหรือเนื้อหานั้น เป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง.
7.2
7.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์, โปรแกรม java applets และ/หรือ เครื่องมือต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้าและการให้บริการของบริษัทหรือของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เป็นการเข้าใจเป็นอย่างอื่น ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม และ/หรือ คอมมิชชั่น ในการทำการโฆษณานั้น หรือการทำโปรโมชั่นใดๆ ก็ตาม
8. การส่งคำยินยอมและข้อมูลของคุณ
8.1
8.1 ทำการส่งเสนอโดยลูกค้า: คุณอนุญาตให้ทางบริษัทฯ สามารถใช้เนื้อหาและข้อมูลที่คุณได้ส่งมาที่แพลตฟอร์ม และ/หรือได้ยินยอมส่งให้แก่เรา รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำถามอื่นๆ, รีวิว, ข้อเสนอแนะ, คำแนะนำ (โดยกลุ่มนี้เรียกว่า “ข้อความที่ทำการส่ง”) เมื่อคุณทำการโพสข้อเสนอแนะหรือรีวิวในแพลตฟอร์ม, คุณได้ทำการอนุญาตให้เราใช้ชื่อที่คุณนำมาสมัครหรือชื่อการใช้งานที่เชื่อมโยงกับรีวิว, ข้อเสนอแนะ, หรือเนื้อหาอื่นๆ คุณไม่อนุญาตให้ใช้อีเมลปลอม, หรือปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ตนเอง หรือพยายามทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นบุคคลภายนอกใดๆ ที่เป็นที่มาของของข้อความที่ทำการส่ง บริษัทฯสามารถกระทำการตีพิมพ์, ลบ,หรือแก้ไขข้อความที่ทำการส่งมาได้ (แต่ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันธ์).
8.2
8.2 การยินยอมที่จะรับอีเมล : คุณยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้มา (รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลและโปรโมชั่นผ่านทางอีเมลให้คุณ. ข้อตกลงของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหัวข้อที่ 8.2 โดยจะถือเป็นการยินยอมตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายการควบคุมสแปม (ไม่ว่าจะอยู่ที่สิงคโปร์หรือที่ใด). คุณสามารถทำการยกเลิกการรับอีเมลโปรโมชั่น โดยการกดปุ่มไฮเปอร์ลิ้งค์ที่อยู่ในอีเมลนั้น.
8.3
8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: คุณรับทราบและได้ทำการอ่านและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ ที่ www.oredy.com/th/privacy_policy และยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ทำการเก็บข้อมูล, ใช้ประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
9. การสิ้นสุดสัญญา
9.1
9.1 การแจ้งสิ้นสุดสัญญาจากทางบริษัทฯ: เราสามารถทำการแจ้งยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยการแจ้งเตือนไปที่คุณ, ทำการยกเลิกการใช้งานของแพลตฟอร์ม และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกชื่อการใช้งานและรหัสผ่านของคุณ โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัทฯ. ทางบริษัทฯ อาจจะทำการขัดขวางการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ การให้บริการ (หรือบางส่วนของที่กล่าวมา) ด้วยเหตุผลบางประการ, ประกอบไปด้วยการละเมิดข้อกำหนดของการใช้งานหรือในกรณีที่เราเชื่อว่าคุณทำการละเมิดหรือกระทำการใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้แล้วในที่นี้เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข, หรือหากในความเห็นของทางบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย เล็งเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพลตฟอร์ม
9.2
9.2 การแจ้งสิ้นสุดสัญญาจากลูกค้า: คุณสามารถยกเลิกข้อกำหนดของการใช้งานได้โดยแจ้งทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา7 วัน
10. คำเตือน
10.1
10.1 คำเตือนจากบริษัทฯ : บริษัทฯ จะทำการเตือนหรือการสื่อสารใดๆ กับลูกค้าในกรณีที่:
 1. การสื่อสารผ่านทางสิ่งพิมพ์หรือสื่อแบบอิเลกทรอนิกส์ที่ทางบริษัทฯ เลือกนั้นถือว่าเป็นการแจ้งเตือนตามวันที่ได้ระบุไว้หรือวันที่มีการประกาศออกไป; หรือ
 2. ส่งโดยไปรษณีย์หรือทิ้งไว้ที่ที่อยู่ที่คุณให้ไว้ล่าสุด โดยจะถือว่าคุณเป็นผู้รับหลังจากวันที่ทำการส่งหรือในวันที่ทำการส่งออกไป.
10.2
10.2 การแจ้งเตือนจากลูกค้า: คุณสามารถทำการแจ้งเตือนได้ โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อีกษรและส่งมาที่ที่อยู่ หรืออีเมลที่ระบุไว้, และทางบริษัทฯ จะถือว่าได้รับเอกสารนั้นเมื่อส่งมาถึง. ทางเราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะตอบรับในทันทีเมื่อได้รับใบแจ้งเตือนจากคุณ, แต่เราไม่สามารถรับประกันว่าจะสามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที.
10.3
10.3 รูปแบบอื่นๆ: ไม่เพียงเฉพาะหัวข้อง 10.1 และ 10.2 ทางบริษัทฯ อาจจะเปิดรับการให้ใบแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมลหรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอื่น) และเมื่อมีการตกลงเพิ่มเติมและมีการส่งใบแจ้งเตือน ก็ถือว่าได้ทำการส่งแล้วเช่นหัน
11. ข้อกำหนดทั่วไป
11.1
11.1 สิทธิที่จะได้รับและการเยียวยา: หากมิได้มีการระบุให้เป็นอย่างอื่น ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้, บทบัญญัติของข้อกำหนดของการใช้งานและสิทธิและการเยียวยาที่บริษัทจะได้รับนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้และไม่มีความลำเอียง และยังรวมไปถึงสิทธิและการเยียวยาที่บริษัทฯ อาจจะได้รับในทางกฎหมายหรือความเท่าเทียม, ที่ยังไม่ได้มีการร้องขอ จากทางบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของการใช้งาน หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือความเท่าเทียม ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเรียกร้องสิทธิ ที่ผู้อื่นอาจจะกระทำการยับยั้งหรือป้องกันการเรียกร้องการใช้สิทธิดังที่ได้กล่าวมา (แจ้งความต้องการที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานหรือข้อกฎหมายหรือความเท่าเทียม, หากมี)
11.2
11.2 การไม่สละสิทธิ: หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานแล้วนั้น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิจากเงื่อนไขดังกล่าว, และความผิดพลาดนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานนี้ในอนาคต. ทางบริษัทฯ ยังสามารถใช้สิทธิและได้รับการชดเชยในกรณีที่ลูกค้าทำการละเมิดข้อตกลงที่มีต่อข้อกำหนดการใช้งานนี้
11.3
11.3 การแยกออกจากกันได้: หากข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อสัญญาใดของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เป็นผิดต่อข้อกฎหมาย, โมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ในด้านใดก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อสัญญาส่วนที่สมบูรณ์ และให้ข้อกำหนดนั้นใช้บังคับได้
11.4
11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะไม่มีสิทธิใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) บทที่ 53B ของประเทศสิงคโปร์หรือกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สามารถนำไปบังคับใช้ด้านใดๆ ก็ตามของข้อกำหนดในการใช้งาน ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยืนยันโดยชื่อ, ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือที่ใช้คำอธิบายเฉพาะเจาะจง. เพื่อมิให้เป็นการเข้าใจเป็นอย่างอื่น, ข้อความที่กล่าวมาไม่มีผลต่อสิทธิของผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่รับโอน ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดการใช้งานนี้
11.5
11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ:ข้อกำหนดในการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือการให้บริการและข้อตกลงในการใช้งานนี้ อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามบทบัญญัติของประเทศสิงคโปร์ และลูกค้าจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลของประเทศสิงคโปร์
11.6
11.6 มาตรการคุ้มครองชั่วคราว:ทางบริษัทฯ อาจจะร้องขอให้มีมาตรการในการคุ้มครองชั่วคราว หากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้กระทำการละเมิดหรือมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการร้องขอให้มีการควบคุมชั่วคราวหรือทำการคุ้มครองชั่วคราวได้ในทันทีนั้น เป็นวิธีการเดียวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการเยียวยา
11.7
11.7 การแก้ไข: ทางบริษัทฯ สามารถกระทำการแก้ไขผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริษัทฯ อาจจะทำการเลือกที่จะกระทำผ่านทางการแจ้งเตือนโดยวิธีการอื่น (ซึ่งอาจจะเป็นทางอีเมล), ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดในการใช้งานนี้, ซึ่งอาจจะส่งผลในวันที่บริษัทฯ ได้ทำการระบุวิธีที่ต้องการ. หากคุณมีการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการให้บริการหลังจากวันดังกล่าว, จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ. หากคุณไม่ยินยอมในการเปลี่ยนแปลง, จำเป็นจะต้องหยุดการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มและการให้บริการและทำการบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานนี้. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น ซึ่งจะสามารถกระทำได้ไม่ว่าจะมีความยินยอมหรือไม่ก็ตามของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการใช้งาน
11.8
11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด: หากมีข้อผิดพลาดทางด้านการพิมพ์, ด้านธุรการหรือข้อผิดพลาดหรือข้อละเว้นใดๆ หากมีการแก้ไขเอกสารการตอบรับ ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นๆ จากทางบริษัทฯนั้น จะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
11.9
11.9 สกุลเงิน : เงินที่อ้างถึงในข้อตกลงที่จะใช้ได้นั้นคือ เงินสกุลสิงคโปร์ดอลลาร์, หรือสกุลเงินในประเทศ
11.10
11.10 ภาษา : ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้งาน เหล่านี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ (“ภาษาต่างประเทศ”), ข้อความภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้งานนั้น ให้ถือว่าครอบคลุมและยึดข้อความตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
11.11
11.11 สัญญาทั้งหมด : เงื่อนไขการใช้งานนี้ก่อให้เกิดสัญญาทั้งหมดระหว่างลูกค้าและทางบริษัทฯเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่กล่าวมาและครอบคลุมและทดแทนความเข้าใจ การสื่อสารและสัญญาให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ทั้งสิ้น
11.12
11.12 ข้อผูกพันและข้อสรุป : คุณได้รับทราบและเห็นพ้องกับข้อความที่บันทึกไว้ทุกประเภท (รวมทั้งข้อความทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ, ถ้ามี) ซึ่งเป็นข้อความที่ทางเราหรือผู้บริการอื่นๆที่ได้จัดเก็บไว้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับรูปแบบและการให้บริการ โดยจะถือเป็นข้อผูกพันและข้อสรุปของคุณต่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตาม และจะถือรวมว่าเป็นหลักฐานของข้อมูลใดๆ และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดระหว่างทางเราและคุณ ทั้งนี้ทางคุณตกลงว่า หากมีบันทึกที่สามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ทางคุณจะไม่ทำการตอบโต้หรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ของหลักฐานที่สามารถอ้างถึง, หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ, มีความถูกต้องชัดเจนหรือหลักฐานทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น บันทึกข้อมูลที่อยู่ในรูปอิเลกทรอนิกส์หรืออยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ และคุณขอทำการสละสิทธิ์ทั้งปวงที่มีอยู่นั้นต่อข้อโต้แย้งเหล่านี้
11.13
11.13 ผู้รับเหมาย่อยและการมอบหมายงาน: ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อการปฏิบัติงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม และ/หรือ การให้บริการ และคงไว้ซึ่งสิทธิในการใช้ผู้ให้บริการ, ผู้รับเหมา และ/หรือ ตัวแทน เพื่อกระทำตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม.
11.14
11.14 การโอนสิทธิ: บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้คุณทำการโอนสิทธิต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งาน โดยไม่ทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า. ทางบริษัทฯ สามารถที่จะโอนสิทธิภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานนี้ให้กับบุคคลภายนอกได้.
11.15
11.15 เหตุสุดวิสัย: ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีของการไม่สามารถปฏิบัติงาน, ความผิดพลาด, การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าของการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งาน (หรือส่วนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือความไม่ถูกต้องชัดเจน, ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เสถียรของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของการให้บริการ หากถึงกำหนด ซึ่งหมายรวมถึงทุกส่วนหรือบางส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นหรือความผิดพลาดที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัท.

ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงิน/ การคืนสินค้า, คุณอาจจะสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ. นับตั้งแต่วันที่ทำการสั่งซื้อ.